logo
Rozważania

2019.04.28 Niedziela Miłosierdzia Bożego
2019-05-03 Uroczystość NMP Królowej Polski
2019-05-05 III Niedziela Wielkanocna
2019-05-12 - IV Niedziela Wielkanocna
IV Niedziela Wielkiego Postu

Niewidomy jest symbolem ludzkiej ślepoty duchowej tj. zniewolenia przez grzechy, lekceważenia przykazań Bożych, obojętności wobec widzialnych znaków Boga w świecie, wśród ludzi oraz w życiu osobistym.

 

2020-04-05 Wielki Tydzień

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

2020-06-07 Uroczystość Trójcy Świętej

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 

2019-05-19 V Niedziela Wielkanocna

Nowe przykazanie Jezusa przewyższa wszystkie nakazy starego prawa, ponieważ  jego istotą i nowością jest miłość  wzajemna wypływająca z serca i duch – miłość, jaką  Zbawiciel nas umiłował. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem ( J 13,34; 1J 4,20n).

Wniebowstąpienie Pańskie

Miejscem zamieszkania Boga jest otwarte, ludzkie serce. Głęboka, szczera przyjaźń, serce, które troszczy się o innych, serce, które wierzy i kocha jest miejscem, gdzie Jezus czuje się jak w swoim domu. Szczególnym darem obecnego w nas Boga jest pokój, który mamy przekazywać naszym bliźnim, wspólnotom oraz ludziom znajdującym się wokół nas.

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przemienił Apostołów. Obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą oraz darem języków. Otworzyli, dotąd zamknięte ze strachu drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, odważnie głosili wielkie dzieła Boga.

2020-01-12 Święto Chrztu Pańskiego

Z nieba odezwał się głos Boga: "To jest mój Syn Umiłowany, w którym mam upodobanie."

 

Uroczystość Trójcy Świętej

Jesteśmy więc włączeni w nadprzyrodzoną, wieczną relację z Trójcą Święta : z Bogiem Ojcem - Stworzycielem, z Jezusem - Zbawicielem, z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości Jezusa. Jest darem, który może zaspokoić głód duchowy wszystkich ludzi. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu.

2019-06-30 XIII Niedziela Zwykła

Pójście za Jezusem domaga się całkowitego oddania i zaangażowania w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobre Nowiny staje się głównym celem i zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia Chrystusowego.

2019-07-07 - XIV Niedziela Zwykła

Jezus wyznaczył jeszcze siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich do różnych miejscowości, dokąd sam zamierzał przybyć. Najpierw polecił im modlić się i prosić Boga o ludzi gotowych podjąć trud pracy apostolskiej...

2019-07-14 XV Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia mówi o różnych sposobach podejścia do człowieka zranionego, cierpiącego, potrzebującego szybkiej pomocy...

2019-07-21 XVI Niedziela Zwykła

Opowiadanie o Marcie i Marii zachęca do odpowiedzialnego praktykowania Ewangelii na co dzień, do przebywania z Bogiem, słuchania Jego słowa oraz do służenia ludziom z miłością i oddaniem.

 

2019-07-28 XVII Niedziela Zwykła

"Ojcze nasz" jest nie tylko modlitwą do codziennego odmawiania, lecz jest również najkrótszym programem życia chrześcijańskiego podanym w formie modlitwy. 

 

2019-08-04 XVIII Niedziela Zwykła

 Jakość życia nie zależy od nagromadzonych dóbr materialnych, które nie mogą zaspokoić pragnień serca ludzkiego.

 

2019-08-11 XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelie zachęca nas do wrażliwości na obecność Boga pośród nas i do czuwania jak ewangeliczni słudzy, którzy oczekiwali na powrót ich pana z uczty weselnej.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest naszą nadzieją. Matka Chrystusa osiągnęła już cel ostateczny – wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie cieszy się wiecznym szczęściem i chwałą.

 

2019-08-18-XX Niedziela Zwykła

Terminy ogień i woda odnoszą się do jego zbawczej misji. Ogień jest symbolem próby, sądu i kary. Ogień niszczy i pali wszystko, co jest skażone i zepsute. Ogień również ogrzewa, oświetla, służy i pomaga w wykonywaniu różnych zajęć. 

 

 

2019-08-25 XXI Niedziela Zwykła

Chociaż wąska jest brama do miasta Bożego, chociaż trudna jest droga, brama jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu (Michael Fallon).

 

 

2019-08-31 XXII Niedziela Zwykła

Najlepszym miejscem jest miejsce ostatnie, a najlepszymi gośćmi są ci, którzy na ogół są traktowani jako ostatni. Jezusowy sposób myślenia i wartościowania stoi wielkiej opozycji do mentalności tego świata.

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

Trudne wymagania Jezusa stawiane Jego wyznawcom, dotyczą przede wszystkim całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu.

 

 

2019-09-15 XXIV Niedziela Zwykła

Przypowieść o synu marnotrawnym jest  jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej nie surowego i bezwzględnego sędziego, lecz miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Niegodziwą mamoną są nie tylko dobra materialne, lecz również takie pseudo wartości doczesne jak np.: egoizm, wywyższanie się, zatwardziałość serca czy zarozumiałość, pycha i chciwość. Są ludzie, którzy całą swoją energię wykorzystują dla gromadzenia przemijających wartości a zaniedbują troskę o dobra, które  trwają wiecznie.

 

 

XXVI Niedziela Zwykła

Tu na ziemi, wejściem do wiecznego szczęścia, jest brama ludzkiego serca, przed którą Bóg położył różne, cenne dary: miłosierdzie, sprawiedliwość, dobroć serca, łagodność, życzliwość, pobożność, wiarę, wiedzę, ofiarność, miłość bezinteresowną oraz inne duchowe i materialne wartości. Od nas zależy, czy otworzymy bramę serca i przyjmiemy Boże dary, używając ich dla własnego pożytku oraz dla dobra naszych bliźnich.

 

 

2019-10-06 XXVII Niedziela Zwykła

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Drzewo morwowe jest tu również obrazem silnej wiary. Potrafi ono przetrwać na jednym miejscu około 600 lat dopóki nie zostanie wykorzenione z gleby. 

 

 

2019-10-13 XXVIII Niedziela Zwykła

Wdzięczność znaczy to Bogu powiedzenie Bogu „TAK”, Bogu jako Dawcy, jako Stwórcy, jako Panu. Jest to także zaakceptowanie prawdy, że Bóg jest Bogiem, my zaś słabymi ludźmi.

 

 

XXIX Niedziela Zwykła

Chrystus nie gwarantuje, że da nam wszystko, czego pragniemy, ale zapewnia, iż weźmie w obronę każdego i pomoże gdy zło będzie zagrażać.

 

 

2019-10-27 XXX Niedziela Zwykła

Chrystus poucza nas, że jesteśmy sprawiedliwi, lub grzesznikami ze względu na sposób, w jaki odnosimy się do Boga i do ludzi. Nie należy pogardliwie traktować człowieka i wytykać jego błędy, nie widząc własnych grzechów i braków.

 

 

2019-11-01 Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość jest świętem nieba. Jest również naszym świętem. Święci w niebie wstawiają się za nami, wypraszają nam łaski i błogosławieństwo Boga. Dziękujmy im za to szczególnie w dniu dzisiejszym.

 

 

2019-11-03 XXXI Niedziela Zwykła

Zacheusz pragnie zobaczyć Jezusa. Aby zrealizować swoje marzenie, musi pokonać różne bariery: tłum gapiów, którzy zasłaniają Jezusa, swoją pozycje społeczną, niską posturę, paraliżujący wstyd...

2019-11-10 XXXII Niedziela Zwykła

Zmartwychwstanie jest pełnią życia w niebie. Jest największym szczęściem i radością z przebywania z Bogiem jako Jego dzieci. Zmartwychwstanie jest najwspanialszym darem miłosiernego Ojca.

XXXIII Niedziela Zwykła

Nie znamy dnia ani godziny końca świata i życia na ziemi. Dlatego trzeba być gotowym, czuwać z wiarą i ufnością i nie ulegać przepowiedniom fałszywych proroków.

2019-11-24 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju.

2019-12-01 - I Niedziela Adwentu

Jezus przyjdzie nagle, nie wiemy kiedy, w sposób nieoczekiwany i w miejscu nieznanym. Dlatego trzeba czuwać, aby zauważyć Jego powrót.

2019-12-08 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

 

2019-12-15 III Niedziela Adwentu

Przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel jest główną postacią dzisiejszej Ewangelii. Z więzienia posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

 

2019-12-22 IV Niedziela Adwentu

Temat obecności Boga wśród nas pojawia się w Ewangelii często aż do ostatniego wiersza: Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia  świata (Mt 28,20).

 

2019-12-25 Boże Narodzenie

Syn Boży przychodzi na świat dla wszystkich ludzi, przychodzi, aby zamieszkać z nami, aby objawić miłosierne serce Ojca i przypomnieć nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

 

2020-01-01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

 W pierwszy dzień roku czcimy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju.

 

2020-01-19 II Niedziela Zwykła

Jezus jest tym Barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem i Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela.

 

III Niedziela Zwykła

Lud pogrążony w ciemności ujrzał wielkie światło. Jest nim Mesjasz, Jezus Chrystus, który idzie do  pokoleń najbardziej zagrożonych, idzie szukać zagubionych, niesie im światło swojej nauki, dobrą nowinę, swoją miłość i miłosierdzie.

 

2020-02-02 Święto Ofiarowania Pańskiego

Bóg zwykle objawia się w małych, pokornych znakach i oświetla naszą  szarą codzienność swoim jasnym światłem.

 

2020-02-09 V Niedziela Zwykła

Sól zabezpiecza potrawy od zepsucia i nadaje im smak. Taką rolę w stosunku do całego świata spełniają ludzie żyjący według nauki Chrystusa.

 

2020-02-16 VI Niedziela Zwykła

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

 

2020-02-23 VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

2020-03-01 I Niedziela Wielkiego Postu

Szatan sugeruje, aby Jezus użył swojej duchowej mocy dla zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, do wykonania spektakularnego widowiska, by  wzbudzić podziw u ludzi, dla zdobycia władzy i nadmiernego bogactwa tego świata.

 

2020-03-01 II Niedziela Wielkiego Postu

Jezus zaprasza nas na szczyt wysokiej, duchowej góry. Przebywanie z Nim, z pewnością jest wspaniałym doświadczeniem, które napełnia serca radością, miłością i szczęściem.

 

2020-03-15 III Niedziela Wielkiego Postu

Żywa woda jest symbolem Ducha Świętego, jest miłością płynącą z Jezusowego serca, jest źródłem zbawienia, które  zaspokaja ludzkie pragnienie Boga i oczyszcza z wszystkiego, co utrudnia zjednoczenie z Nim.

 

2020-03-29 V Niedziela Wielkiego Postu

Grób Łazarza jest miejscem największego cudu Jezusa, który świadczy o  władzy Boga nawet nad śmiercią. Chrystus  jest zmartwychwstaniem i życiem.

 

Wielki Tydzień 2020

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

 

2020-04-12 Wielkanoc

Orędzie Wielkanocnego Poranka rozbrzmiewa radosną wiarą, nadzieją i miłością, bo otworzyło się dla nas niebo. Fakt zmartwychwstania Chrystusa zapewnia nas, że naprawdę zostaliśmy odkupieni.

 

2020-04-19 Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezus jest najlepszym obrazem miłosiernego Ojca. Posłannictwo  Syna Bożego wyraża się poprzez nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda  skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących.

 

 

2020-04-26 III Niedziela Wielkanocna

Droga do Emaus jest również naszą  drogą życiową. Jest symbolem naszych codziennych zmagań, rozczarowań, cierpień, wątpliwości, niepokoju i obaw. Jednakże nie wędrujemy sami do naszego Emaus...

 

 

2020-04-26 - IV Niedziela Wielkanocna

Jezus Dobry Pasterz chroni swoje owce, leczy je i wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa, broni przed fałszywymi nauczycielami i przywódcami.

 

 

2020-05-10 V Niedziela Wielkanocna

W niebie jest  mieszkań wiele  i osobne miejsce dla każdego. Jezus zabierze nas do siebie gdy przyjdzie powtórnie w chwale. Odtąd zawsze z Nim będziemy-  otrzymamy od Boga dom wiecznie trwały w niebie...

 

 

2020-05-17 VI Niedziela Wielkanocna

Chrystus odchodzi do Ojca, ale powróci i wtedy Go ponownie zobaczymy. Jednakże nie możemy oglądać Go fizycznie, jak niegdyś uczniowie, przed odejściem Jezusa do Ojca. Natomiast możemy doświadczać Jego obecności  w inny, nowy sposób poprzez  trwałe przebywanie Ducha Świętego w nas.

 

 

2020-05-24 Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie jest zakończeniem ziemskiego życia Jezusa. Jest to dzień wielkiej radości nie tylko w niebie, ale również dla ludzi na ziemi.

 

 

2020-05-31 Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty oświecił umysły Apostołów, obdarzył ich apostolskim zapałem, entuzjazmem, odwagą męczenników oraz darem języków. Wtedy otworzyli dotąd zamknięte ze strachu przed Żydami drzwi, wyszli na ulice i bez lęku, z odwagą głosili wielkie dzieła Boga.

 

 

2020-06-14 XI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia nie tylko  odnosi się do Dwunastu Apostołów. Zawiera również głębokie przesłanie skierowane do wielu chrześcijan, zapraszając ich do  współpracy z Chrystusem, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało  (Mt 9,36). Ewangelia zachęca też do modlitwy o ludzi gotowych do pracy dla Królestwa Bożego.

 

 

2020-06-21 XII Niedziela Zwykła

Siłą do przezwyciężenia wszelkich przeciwności jest zaufanie Jezusowi oraz opatrzności Bożej. Dla zilustrowania tej prawdy, Jezus posługuje się zwykłymi obrazami. Policzone włosy na głowie i los wróbli – to symbol wiedzy Boga o nas oraz o Jego  trosce względem wszystkich ludzi (por. Mt 6,25-34;10,28-31).

 

 

2020-06-28 XIII Niedziela Zwykła

Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, ze  wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Naszym krzyżem mogą też być rany zadawane przez  bliźnich, prześladowców oraz wrogów za życie zgodne z Ewangelią.

 

 

 

2020-07-05 XIV Niedziela Zwykła

Przyjdźcie do Nie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja wam dam wytchnienie (Mt 11,18). Powyższy cytat odsłania nam tajemnicę Jezusowego Serca oraz Jego wrażliwość na trudy, słabości i liczne cierpienia ludzkie. Tylko Bóg może dać prawdziwy pokój, ukojenie i wsparcie. On daje moc zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego (Iz 40,20).

 

 

 

2020-07-12 XV Niedziela Zwykła

Bóg jest hojnym siewcą, który wytrwale sieje ziarna swojego słowa w glebę współczesnego świata, gdzie uzyskanie dobrego plony sprawia liczne trudności. Jezus sieje również w każdym ludzkim sercu, mimo ryzyka o jego los. Plon bowiem  zależy od otwartości serca i umysłu człowieka.

 

 

 

2020-07-19 XVI Niedziela Zwykła

Dobro w ludzkim sercu rośnie powoli przy pomocy łaski Bożej oraz przez osobisty wysiłek w prostych, skromnych, małych jak ziarnko gorczycy codziennych sprawach i problemach. Pan jest cierpliwy i dobry dla wszystkich ludzi. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,45). 

 

 

 

2020-07-26 XVII Niedziela Zwykła

Wiemy, że istnieje drogocenna perła i ukryty skarb - królestwo Boże. Jednak niekiedy pojawia się w nas jakaś niemoc czy lęk przed utratą czegoś, co nas wiąże i powstrzymuje, aby nabyć tę największą wartość.

 

 

 

2020-08-02 XVIII Niedziela Zwykła

Jezus zatroszczył się, aby nakarmić wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Uczniowie byli zakłopotani tym, że nie mają dość jedzenia dla wszystkich, dlatego zamierzali odprawić ich do okolicznych wiosek i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność.

 

 

 

2020-08-09 Niedziela Zwykła

Gdy grozi nam niebezpieczeństwo, kryzys czy jakaś burza życiowa, wzywajmy Jezusa na pomoc , podobnie jak kiedyś Piotr: Panie, ratuj nas. W walce z przeciwnym wiatrem nie jesteśmy sami, Jezus przychodzi natychmiast z wyciągniętą ręką, aby nas ocalić umocnić i uleczyć z niepokoju i lęku.

 

 

 

2020-08-15 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest naszą nadzieją. Matka Chrystusa osiągnęła już cel ostateczny – wraz z ciałem i duszą została wzięta do nieba, gdzie cieszy się wiecznym szczęściem i chwałą.

 

 

 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Misja Jezusa zasadniczo ograniczała się tylko do Narody Wybranego. Później, apostołowie i uczniowie Jezusa będą kontynuować Jego  apostolską działalność  na całym świecie.

 

 

 

XXI Niedziela Zwykła

Gdy Jezus usłyszał opinie tłumu o sobie, zwrócił się do swoich apostołów i zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie?

 

 

 

XXII Niedziela Zwykła

Iść za Jezusem znaczy przyjmować ze pokojem i pokornym sercem to, co jest nieprzewidziane, zaskakujące i trudne, dla nas biednych, słabych ludzi. Dźwigać swój krzyż to zaakceptować ból, cierpienie, różnego rodzaju, przykrości, z którymi sami sobie nie radzimy; to również nasz wysiłek i próby przezwyciężania przeszkód, doświadczeń i pokus pojawiających się na naszej drodze do Ojca w niebie. 

 

 

 

XXIII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do naśladowania Jezusowego sposobu traktowania zagubionego w życiu człowieka oraz do życzliwej, szczerej pomocy w odnalezieniu właściwej drogi do Boga oraz do braterskiej wspólnoty. Chrystus zachęca również do wspólnotowej modlitwy: Jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś proszą, otrzymają wszystko od Mojego Ojca, który jest w niebie. Tam gdzie dwaj lub trzej zbierają się w Moje imię, jestem pośród nich  (Mt 18,19n).

 

 

 

 

XXIV Niedziela Zwykła

Dzisiejszej Ewangelia nie tylko uczy o przebaczeniu, ale również ukazuje współzależność naszego wybaczania bliźnim z przebaczeniem, którego pragniemy od Boga dla siebie. Doświadczenie Bożej wybaczającej, bezwarunkowej miłości skłania nas do wybaczenia tym, którzy nas zranili.  

 

 

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia