logo

2021-09-12 XXIV Niedziela Zwykła

24 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 8,27-35


   

A wy za kogo Mnie uważacie?

Gdy Jezus poznał różne opinie o sobie, zapytał swoich uczniów:  A wy za kogo Mnie uważacie?

Dla Piotra Jezus był przepowiadanym przez proroków, oczekiwanym przez cały naród Mesjaszem, wielkim, tryumfującym, potężnym wodzem politycznym, który wyzwoli naród z rzymskiej okupacji oraz spełni nadzieje i doczesne oczekiwania Izraela.

Jezus wędrował i wytrwale prostował błędne mniemania ludzi dotyczące Mesjasz i jego misji. Uczył, że Syn Człowieczy musi cierpieć i umierać dla zbawienia każdego człowieka.

Piotr, powołany przez Jezusa, poszedł za Nim. Doświadczył Jego miłosiernej, przebaczającej miłości. Był świadkiem zbawczego działania Chrystusa. Widział z jak wielką mocą, miłością, współczuciem i oddaniem Jezus traktował biednych, opuszczonych, odrzuconych, chorych, cierpiących i grzeszników. 

Szymon Piotr porzucił swoje błędne wyobrażenia mesjańskie. Poznał i przyjął Chrystusa jako cierpiącego, odrzuconego, ukrzyżowanego, Sługę Bożego, który pełniąc wolę Ojca, oddał swoje życie dla zbawienia każdego człowieka. Piotr uwierzył w Zmartwychwstałego Pana, który z Bogiem Ojcem króluje w Niebie. 

Dla Jezusa i Jego misji, Piotr opuścił wszystko, co posiadał, porzucił swoje błędne przekonanie o zbawczej misji Mesjasza, udał się w daleką drogę do Rzymu, głosił tam Dobrą Nowinę i za wiarę w Chrystusa oddał swoje życie wielbiąc Boga męczeńską śmiercią na krzyżu.

Jeśli Jezus jest dla nas Mesjaszem, Synem Bożym, odpowiedzią na nasze marzenia, jeśli jest naszym Nauczyciele i Zbawicielem, który uczy miłości, dobrego życia, autentycznej modlitwy i ukazuje Boga jako naszego najlepszego, kochającego Ojca, wówczas możemy towarzyszyć Chrystusowi w drodze do Jerozolimy jako Jego wierni uczniowie.

                                                                                                                                  

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici