logo

XXX Niedziela Zwykła

30  NIEDZIELA  ZWYKŁA  A Mt 22, 34-40

     
           
                                                                     

Kto miłuje Boga miłuje też brata
(1 J 4,21)

Pierwsze i najważniejsze przykazanie dotyczące miłości Boga, Jezus powtarza za Starym Testamentem: Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ( Pwt 6, 4-5).

Nowością przyniesioną przez Jezusa jest drugie przykazanie: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego, które Chrystus umieszcza obok pierwszego. Tak więc miłość do człowieka została zrównana z miłością Boga  (por. 1 J 4, 21:Mt 25,35nn). W Starym Testamencie przykazanie to było zagubione między wieloma innymi ( zob. Kpł 19,18)

Miłość Boga jest najpewniejszym fundamentem miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Boga mamy miłować zawsze w jedyny możliwy dla nas sposób, czyli w braciach. Jedna jest więc miłość, która od ludzi idzie ku Bogu. Pouczającym przykładem ewangelicznym w tej dziedzinie jest przypowieść o dobrym Samarytaninie (Łk 10, 29nn). Natomiast  u Mateusza  znajduje się piękny  tekst z konkretnymi przykładami  miłości bliźniego (25,35nn).

Chrystus jest obecny w człowieku głodnym, nagim, uwięzionym,  opuszczonym.  Bóg jest blisko nas. Często spotykamy Go w różnych sytuacjach i w różnych miejscach.  Dlatego trzeba mieć otwarte oczy i serca, aby Go zauważyć i  rozpoznawać w naszych bliźnich. Jeśli autentycznie i szczerze kochamy Boga, wówczas Bóg uzdalnia nas do miłowania bliźniego.

 Eucharystia  uczy nas prawdziwej miłości Boga i człowieka.

s. Boguchwała Kuras OSU

Gdzie miłosierdzie i miłość tam jest Bóg.

 

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici