logo

XXIII Niedziela Zwykła

23. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 14,25-33

Obowiązki uczniów Jezusa

Trudne wymagania Jezusa stawiane Jego wyznawcom, dotyczą przede wszystkim całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu. Występujący w tekście zwrot o nienawiści względem rodziny oraz bliskich osób i własnego  życia (14,26) bywa niekiedy błędnie interpretowany. Fragmentu tego nie należy  tłumaczyć dosłownie.

W języku hebrajskim słowa: kochać i nienawidzić, maja zupełnie inne znaczenie niż w naszym zrozumieniu. Dla nas nienawiść jest przeciwieństwem miłości i słowa te wiążemy z uczuciami względem  różnych osób. Natomiast w Biblii te terminy nie łączą się ze sferą uczuciową człowieka, lecz dotyczą  preferencji - udzielenia komuś (czy czemuś) pierwszeństwa.

W aramejskim języku Jezusa , kochać znaczy  wiernie  wykonywać swoje obowiązki względem kogoś, niezależnie od uczucia. Natomiast  nienawidzić -   znaczy nie spełniać  tych obowiązków w stosunku do  kogoś innego. 

Dla lepszego zrozumienia, warto zacytować pewne fragmenty z Biblii, na przykład:

W Księdze Rodzaju czytamy, że Jakub kochał Rachelę, a nienawidził Leę (29,30n); to znaczy, że udzielił Racheli pierwszeństwo i wyróżniał ją a Leę mniej kochał.

W innym  miejscu Pisma św. Bóg mówi: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści ( Rz 9,13 ; por. Ml 1,2-3). Chodzi tu o to, że Bóg wolał Jakuba niż jego brata, Ezawa. 

W omawianym fragmencie Ewangelii, główne przesłanie Jezusa jest następujące: Najpierw trzeba szukać Boga, umieścić Go w swoim życiu na pierwszym miejscu i spełniać jego wolę oraz zachowywać przykazania. Inne, mniej ważne  sprawy należy umieścić niżej w hierarchii wartości i podejmować je wówczas , jeśli nie sprzeciwiają się zamiarom Boga.

Jest to radykalny wybór i styl życia podejmowany dla Chrystusa. Naśladowanie Jezusa wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy i ustępstwa na rzecz wygodnego życia. Jednakże chrześcijańskie wyrzeczenie nie wyklucza zaangażowania się w sprawy życia z oddaniem i miłością, lecz domaga się wewnętrznej wolności względem  spraw przemijających. Pójście za Jezusem wymaga wytrwałości, odwagi i roztropności, co ukazują dwie przypowieści: o budowniczym oraz o królu przygotowującym się do wojny (14,28-32).

Wymagania Jezusa można streścić słowami Pisma świętego:

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją dusZĄ, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem,
a swego bliźniego jak siebie samego

(Łk 10,27; por. Pwt 6,5).

         .

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia