logo

XXIII Niedziela Zwykła

23. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 14,25-33

Obowiązki uczniów Jezusa

Trudne wymagania Jezusa stawiane Jego wyznawcom, dotyczą przede wszystkim całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu. Występujący w tekście zwrot o nienawiści względem rodziny oraz bliskich osób i własnego  życia (14,26) bywa niekiedy błędnie interpretowany. Fragmentu tego nie należy  tłumaczyć dosłownie.

W języku hebrajskim słowa: kochać i nienawidzić, maja zupełnie inne znaczenie niż w naszym zrozumieniu. Dla nas nienawiść jest przeciwieństwem miłości i słowa te wiążemy z uczuciami względem  różnych osób. Natomiast w Biblii te terminy nie łączą się ze sferą uczuciową człowieka, lecz dotyczą  preferencji - udzielenia komuś (czy czemuś) pierwszeństwa.

W aramejskim języku Jezusa , kochać znaczy  wiernie  wykonywać swoje obowiązki względem kogoś, niezależnie od uczucia. Natomiast  nienawidzić -   znaczy nie spełniać  tych obowiązków w stosunku do  kogoś innego. 

Dla lepszego zrozumienia, warto zacytować pewne fragmenty z Biblii, na przykład:

W Księdze Rodzaju czytamy, że Jakub kochał Rachelę, a nienawidził Leę (29,30n); to znaczy, że udzielił Racheli pierwszeństwo i wyróżniał ją a Leę mniej kochał.

W innym  miejscu Pisma św. Bóg mówi: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści ( Rz 9,13 ; por. Ml 1,2-3). Chodzi tu o to, że Bóg wolał Jakuba niż jego brata, Ezawa. 

W omawianym fragmencie Ewangelii, główne przesłanie Jezusa jest następujące: Najpierw trzeba szukać Boga, umieścić Go w swoim życiu na pierwszym miejscu i spełniać jego wolę oraz zachowywać przykazania. Inne, mniej ważne  sprawy należy umieścić niżej w hierarchii wartości i podejmować je wówczas , jeśli nie sprzeciwiają się zamiarom Boga.

Jest to radykalny wybór i styl życia podejmowany dla Chrystusa. Naśladowanie Jezusa wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy i ustępstwa na rzecz wygodnego życia. Jednakże chrześcijańskie wyrzeczenie nie wyklucza zaangażowania się w sprawy życia z oddaniem i miłością, lecz domaga się wewnętrznej wolności względem  spraw przemijających. Pójście za Jezusem wymaga wytrwałości, odwagi i roztropności, co ukazują dwie przypowieści: o budowniczym oraz o królu przygotowującym się do wojny (14,28-32).

Wymagania Jezusa można streścić słowami Pisma świętego:

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją dusZĄ, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem,
a swego bliźniego jak siebie samego

(Łk 10,27; por. Pwt 6,5).

         .

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia