logo

2020-01-19 II Niedziela Zwykła

II NIEDZIELA ZWYKŁA   A J 1,29-34

     
           
                                                                     

OTO  BARANEK  BOŻY

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” .

Znamienne jest to, że po  przedstawieniu Jezusa, ewangelista  natychmiast mówi o grzechu świata, czyli o wszelkiej nieprawości na ziemi. Są to grzechy tych, którzy już odeszli, grzechy pojawiające się wokół nas, oraz nasze osobiste przewinienia i niegodziwości, które drążą serca deprawując i zatruwając życie. 

Jezus – Baranek Boży jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata (1 J 2,2).

Chrystus jest najdoskonalszym i jedynym Barankiem, danym przez Boga, aby uwolnić świat od zła.

Jezus, Baranek Boży, wziął na siebie grzechy wszystkich i przez swoją mękę i śmierć na krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem. Syn Boży stał się Tym, którego symbolem, przez stulecia, były ofiary z tysięcy baranków. Chrystus  jest jedynym Barankiem, danym przez Boga, nie tylko dla Izraela, ale również dla całego świata. On jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi.

W  Księdze Wyjścia  jest mowa o baranku paschalnym, składanym w ofierze przed wyjściem Izraela z Egiptu ( Wj 12). Prorok Izajasza, w Pieśni o Cierpiącym Słudze Jahwe ukazuje  baranka, który umarł za  grzechy wszystkich ludzi ( Iz 53). Baranek ofiarowany przez Abrahama w zamian za  swego syna Izaaka ( Rdz 22, 7-13), jest obrazem Jezusa – Baranka Bożego, ofiarowanego dla naszego zbawienia. 

Po zmartwychwstaniu, widzimy Jezusa - zwycięskiego Baranka  w chwale Ojca, ( Ap 5-7 ) oczekującego nas w nowym niebie, gdzie nie będzie  cierpień, ani łez, ani  śmierci ( por Ap 19; 21, 4nn).

Chociaż Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebywa w chwale nieba,  jest również obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina  On jest zawsze tym Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, który odpuszcza grzechy, okazuje miłosierdzie i darzy pokojem.  

Jezus jest tym Barankiem, który uratował Izraela z niewoli egipskiej, Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem i Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela. Jest Barankiem, który umarł za nas na krzyżu, który przebywa w chwale Ojca i jest równocześnie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata ( Mt 28,20).

Jezus przychodzi do nas każdego dnia, aby uwolnić nas od wszelkiego zła i obdarzyć nowym życiem oraz łaską, byśmy mogli rozpoznawać Go przychodzącego w każdej sytuacji naszej codzienności.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici