logo

2019-07-28 XVII Niedziela Zwykła

 17 NIEDZIELA ZWYKŁA C  Łk 11,1-13


 

  Proście, a będzie wam dane ; szukajcie, a znajdziecie,
pukajcie, a otworzą wam
Łk 11,9

Uczniowie Jezusa modlili się w synagodze w określonych porach każdego dnia. Jednakże Obserwując modlącego się Chrystusa, odkryli nowy rodzaj bliskości z Bogiem.

W hebrajskich Pismach nie znajdujemy tekstów, w których do Boga zwracano się słowem ABBA, chociaż, w Księdze Jeremiasza, Bóg przemawia jak czuły ojciec: Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? (…) Nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności, muszę mu okazać miłosierdzie (Jr 31,20).

Jezus pragnie , byśmy zwracali się do Boga jak do miłującego Ojca. Chrystus uczy nas jak się modlić i jak wytrwale prosić o to, czego potrzebujemy dla duszy i ciała (dwie przypowieści: Łk 11,5-13).

Najlepszym wzorem jest Modlitwa Pańska rozpoczynająca się wezwaniem skierowanym do Boga – jako Ojca w niebie. Ten serdeczne zwrot używane przez Jezusa, spotykamy również Listach Św. Pawła: Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła : Abba, Ojcze . Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (por. Ga 4,6; Rz 8,14-16).

Ojcze nasz jest nie tylko modlitwą do codziennego odmawiania, lecz jest również najkrótszym programem życia chrześcijańskiego podanym w formie modlitwy. Stanowi regułę postępowania na co dzień, tak bardzo potrzebną i konieczną dla zjednoczenia i spotkania wszystkich ludzi. Modlitwa Pańska posiada ogromną moc przemiany ludzkiego serca.

Słowo Abba – ojcze, jest ciepłym, serdecznym zwrotem, który mówi o głębokiej więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wyraża także nasze pełne otwartości i zaufania oddanie się Ojcu Niebieskiemu.

Treść terminu Ojcze- kształtuje naszą właściwą relację względem Boga, określa również odpowiednią postawę wobec innych ludzi, wobec siebie i całego stworzenia. Ojciec Niebieski stwarza ciepły klimat, naszych kontaktów z Nim - z Kimś najbliższym, a zarazem wielkim i potężnym.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi (Ga 3,14n).

Gdy odmawiamy Ojcze nasz, modlimy się nie tylko za siebie, ale również za innych, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i obejmuje swoją miłością i troską każdego.

O j c z e  n a s z jest wspaniałym wzorem chrześcijańskiej modlitwy, która obejmuje całą ludzką egzystencję oraz ukazuje najważniejsze priorytety i uczy jak modlić się o codzienne potrzeby - o chleb, przebaczenie i wierność Bogu.

W przypowieściach (Łk 11,5-13) Jezus zachęca do wytrwałej modlitwy o nasze duchowe i materialne potrzeby. Wytrwałość pomaga do właściwej oceny oraz głębszego zrozumienia i sensu naszych próśb.

A. Pronzato sugeruje, że w przypowieści (Łk 11, 5-8) Bóg jest tym, który puka, woła i budzi nas. My śpimy, albo udajemy, że śpimy, nie słyszymy Jego głosu wołającego o pomoc i miłosierdzie względem potrzebującego człowieka. Bóg czeka cierpliwie i wytrwale na naszą odpowiedź .

Prośmy o otwarte oczy, otwarte umysły, otwarte serca,
aby zobaczyć i usłyszeć przychodzącego do nas Jezusa.

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia