logo

2023-05-28 Zesłanie Ducha Świętego

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO A Dz 2,1-11; J 20,19-23

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Duch Święty napełnił zgromadzonych w Wieczerniku uczniów, gdzie z Maryją, Matką Jezusa trwali na modlitwie. Dwa symbole, wiatr i ogień, w Piśmie św. wskazują na obecność Boga i działanie Ducha Świętego.

Niewidzialny i nieuchwytny wiatr, swoim działaniem obala przeszkody i  łamie opory. Jest rzeczywistością dynamiczną. Nie można mu narzucać kierunku lub decydować o jego sile.

Ogień, mimo różnych negatywnych atrybutów, jest potrzebny i pożyteczny.  Oświetla, ogrzewa, oczyszcza, pali co jest stare i niepotrzebne.

Duch Święty oświeca ludzki rozum, oczyszcza i rozpala serce, czyni wszystko nowym stworzeniem. 

Zesłanie Ducha Świętego nie jest jedynym wydarzeniem w Historii Zbawienia. lecz powtarza się nadal. Duch Święty przychodzi do nas, pozostaje z nami. Obdarza swoje owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Gal 5,22).

Podobnie jak kiedyś Apostołowie, my także nie możemy opuścić naszego „wieczernika” bez pomocy Ducha Świętego, który uwalnia nas od lęku i pomaga wyjść na „ulice”, aby głosić przesłanie Boga dla dzisiejszego świata, zwłaszcza: sprawiedliwość, miłość, współczucie, przebaczenie, troskę o ubogich i potrzebujących pomocy, oraz zgodę wśród nas – ludzi. Te szczególne predyspozycje pochodzą od Ducha Świętego, uzdalniającego nas do świadczenie o Jezusie Chrystusie, który cierpiał, umierał i powstał z martwych dla nas, aby przemienić nasze serca i umysły( por. Mark Francis CSV).

Niech Pocieszyciel – Duch Prawdy będzie z nami poprzez swoje dary. Niech będzie z nami Jego mądrość i rozum, wiedza i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża, abyśmy umieli zawsze rozróżniać to, co od Boga pochodzi, i abyśmy umieli odróżniać to, co pochodzi od „ducha świata” lub wręcz od „księcia tego świata” (św. Jan Paweł II).

Chrystus nieustannie zsyła na Kościół ożywiającego Ducha,
który kieruje jego losami i przeznaczeniem.
Duch Święty jest najlepszym Stróżem i Pasterzem,
który bezpiecznie prowadzi nas do ostatecznego celu.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

 

                 

 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici