logo

2019-05-19 V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna C J 13,31-35

Nowe przykazanie

W Starym Testamencie istniały pewne normy prawne dotyczące miłości bliźniego. Jednakże praktyka tej cnoty ujawniała się głównie w zewnętrznych formach pozbawionych serca i ducha.

Nowe przykazanie Jezusa przewyższa wszystkie nakazy starego prawa, ponieważ jego istotą i nowością jest miłość wzajemna wypływająca z serca i duch – miłość, jaką Zbawiciel nas umiłował.

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem ( J 13,34; 1J 4,20n).

Jezus kocha nas miłością nadprzyrodzoną, miłością przebaczająca, miłością nieograniczoną, bezwarunkową, miłością, która oddaje za nas życie. Chrystus daje nam miłość, którą czerpie z kochającego serca Ojca (por. J 15,9) i pragnie, abyśmy wzajemnie nią się dzielili. Miłość Jezusa uzdalnia nas do szczerego i odważnego praktykowania tej szczególnej cnoty, która staje się czytelnym znakiem dla wszystkich oraz świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

Jezus daje nam również przykład jak służyć ludziom bezinteresownie z dobrocią, życzliwością i troską.

Św. Jan podaje swoim czytelnikom pewne praktyczne zasady dotyczące autentycznej miłości bliźniego: Nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą ( 1J 3,18). Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (…) Ten, kto miłuje Boga, miłuje też brata swego ( 1J 4,20n).

Z pomocą Ducha Świętego potrafimy praktykować Jezusowe nowe przykazanie.

Warto w tym miejscu zacytować fragment z Księgi proroka Ezechiela :Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mego chce tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali ( 36,26n).

Chrześcijańska miłość wzajemna,, stanowiąca nowe przykazanie, łączy ludzi więzami prawdziwej przyjaźni. Jest to miłość prawdziwa, szczera, życzliwa, wielkoduszna, bezinteresowna, miłość która wszędzie wnosi i rozdaje dobro. Taką prawdziwą miłość można praktykować tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, ponieważ On wspiera naszą ludzką słabość, dodaje sił i ukazuje właściwą drogę.

Praktyczne, szczegółowe wskazania dotyczące miłości wzajemnej podaje również św. Paweł w Liście do Koryntian ( zob. 1 Kor 13).

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia