logo

2019-11-24 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

     
           
                                        

Chrystus jest Królem, ponieważ Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, i Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem (por. Ef 1, 20-22).

Jezus jest doskonałym, sprawiedliwym, kochającym Królem, suwerennym władcą, którego panowanie trwa wiecznie.

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju.

Władza Jezusa nie jest rozkazywaniem, lecz jest posłuszeństwem Ojcu, oraz  wypełnianiem Jego  zbawczego planu.

Jezus realizuje swoje królewskie panowanie przez miłość i bliskość względem każdego człowieka, przez zatroskanie Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, leczy zranione, szuka zaginione i sprowadza je do  swojej owczarni ( por. Ez 34).

Chrystus Król przebywa wśród bezdomnych, opuszczonych, biednych, skrzywdzonych, głodnych, zagubionych, upadłych. On nigdy nie korzysta ze swojej władzy dla osobistych interesów, lecz tylko, aby pomagać innym. 

Jego królowanie  jest pokorną służbą, miłością i prawdą.

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się najpierw w ludzkich sercach dzięki przebaczeniu i miłosierdziu Boga . Trzeba więc uznać Jezusa za Pana i Zbawiciela oraz spełniać uczynki miłosierdzia i kształtować swoje życie według zasad zawartych w Ewangelii.

Aby przyjąć Chrystusa jako Króla i Pana , trzeba Mu otworzyć drzwi swojego serca, drzwi naszych domów, świątyń, miejsc pracy i zaprosić, by panował we wszystkich dziedzinach życia: osobistego, rodzinnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego ( Por. Bp Andrzej Czaja).

Jezus, nasz Król, prowadzi nas właściwą drogą, uczy nas, pomaga nam i kocha nas nieskończoną miłością.

 

-------------------------------------------------------------------------

Święto Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił Pius XI Encykliką Quas primas w1925 r. , aby przeciwstawić się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w owym czasie stawały się bardzo popularne. Encyklika ukazuje Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i wszechświatem.

 

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VII Niedziela Zwykła

Chrystus nie akceptuje biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa na doznane krzywdy ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło.

 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici