logo

XXV Niedziela Zwykła

25. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 16,1-13

Nie można służyć Bogu i mamonie

Po utraceniu swojego stanowiska, nieuczciwy rządca z przypowieści przebiegle szuka sposobu na dalszą, komfortową egzystencję. Jednak sposób jego  zabiegów jest nieuczciwy gdyż wykorzystuje zasoby swojego pana dla siebie.

Może się wydawać, że Jezus pochwalił tego  nieuczciwego człowieka. Tak jednak nie było.

Chrystus nie popiera cwaniactwa czy kombinowania. Pochwała dotyczy wyłącznie przebiegłości rządcy w swojej kryzysowej sytuacji - w trosce o  życie, o swą przyszłość, a nie sposobu, w jaki się to zatroskanie realizuje.

Jezus mówi, że sprawiedliwi są mniej zapobiegliwi i pomysłowi gdy chodzi o dobra duchowe, niż miłośnicy tego świata w sprawach dóbr doczesnych.

Niegodziwą mamoną są nie tylko dobra materialne, lecz również takie pseudo wartości doczesne jak np.: egoizm, wywyższanie się, zatwardziałość serca czy zarozumiałość, pycha i chciwość. Są ludzie, którzy całą swoją energię wykorzystują dla gromadzenia przemijających wartości a zaniedbują troskę o dobra, które  trwają wiecznie.

Św. Łukasz kieruje tę przypowieść do chrześcijan, aby pouczyć ich jak należy roztropnie i mądrze korzystać z dóbr tego świata dla nagrody w wieczności.

Chrystus przeciwstawia spryt w sprawach doczesnych brakowi inicjatywy oraz lenistwu w rzeczach, które odnoszą się do rzeczywistości nadprzyrodzonej.   Jezusa  zachętą swoich czcicieli do aktywności i przemyślności w sprawach zbawienia.

Inne, ważna pouczenia Chrystusa są zawarte w Łk 16,10-13:

Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny (…). Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra kto wam powierzy ? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze ?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć (…) Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

Powtórne przyjście Chrystusa jest w pewnym sensie swoistym kryzysem,  gdyż każdy będzie musiał rozliczyć się z tego, w jaki sposób wykorzystał dary i łaski otrzymane od Boga. Pan jest dawcą wszelkiego dobra, a my, na tym świecie, jesteśmy  tylko zarządcami i administratorami tych dóbr.

Chrystus zachęca swoich wyznawców do hojności i wielkoduszności w dzieleniu się darami Bożymi. 

Tylko to, czym dzieliliśmy się z innymi, - to, co rozdawaliśmy, zaprocentuje wielkim zyskiem w wieczności.

                                                     

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia