logo

2019-12-15 III Niedziela Adwentu

III NIEDZIELA ADWENTU - A Mt 11,2-11

     
           
                                                                     

Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść …?

Trzecia niedziela Adwentu, zwana  Gaudete, jest dniem radości, której źródłem jest Chrystus. Radość jest chrześcijańskim powołaniem i świadectwem, powiedział papież Paweł VI podczas audiencji w 1978 r. Radość jest także głównym przesłaniem dzisiejszych czytań biblijnych oraz modlitw, które zachęcają nas do praktykowania tej pięknej cnoty.

Niech się rozweselą; niech się radują; niech rozkwitają; niech śpiewają z radości i szczęścia. Odwagi ! Nie bójcie się. Bóg sam przychodzi, aby was zbawić powtarza prorok Izajasz (  por. Iz 35,1-6; zob. także  Ps 146).10).

Teksty z Nowego Testamentu nawiązują do misji Jezusa, zwłaszcza do Jego nauczania, uzdrawiania chorych oraz do licznych cudów (por. Mt 11,5-6). W działalności Jezusa  spełniły się  zapowiedzi proroków. Chrystus przyniósł całemu światu Radosną Nowinę.

Przebywający w więzieniu Jan Chrzciciel jest główną postacią dzisiejszej Ewangelii. Z więzienia posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?

Czy Jan, który z tak wielkim przekonaniem wskazywał na Jezusa jako na przychodzącego Mesjasza, w więzieniu doświadcza wątpliwości, co do działalności cieśli z Nazaretu? 

Istnieją różne interpretacje tego ewangelicznego fragmentu. Na uwagę zasługuje wyjaśnienie egzegetów, którzy uważają, że uczniowie Jana mieli pewne wątpliwości  co do misji Jezusa i potrzebowali umocnienie w wierze. Dlatego Jan posyła ich, aby osobiście zobaczyli Chrystusa i usłyszeli, co sam  o sobie powie, by pokonali swoje wątpliwości i uwierzyli, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. 

Jezus nie odpowiada wprost na ich pytanie.  Odsyła ich  z powrotem do Jana, aby przekazać mu co usłyszeli i co zobaczyli : Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, ubogim głosi się Ewangelie (por. Iz 29,18-19; 35,1-6,61,1).  Fizyczne uzdrowienia są symbolem tego uzdrowienia, które przenika do głębi ludzkiej psychiki (Michael Fallon).

Autentycznym działaniem mesjańskim jest Jezusowy zwrot ku potrzebującym i biednym, ku tym,  którzy słuchają i przyjmują Ewangelię.

Słowa i czyny Jezusa mają wzbudzić wiarę w Jego posłannictwo.

Błogosławiony jest ten, kto nie wątpi w Chrystusa.

Druga część dzisiejszej Ewangelii (w.7-11) zawiera słowa Jezusa dotyczące Jana Chrzciciela, wielkiego, wyjątkowego proroka, którego misją było przygotowanie ludu na przyjście Zbawiciela.

   

Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana…
Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici