logo

2023-01-15 II Niedziela Zwykła

II NIEDZIELA ZWYKŁA A J 1, 29-34

"Oto Baranek Boży"

Jan zobaczył przechodzącego Jezusa i powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.

Ewangelista mówi o grzechu świata, czyli o wszelkiej nieprawości na ziemi. Są to grzechy tych, którzy już odeszli, grzechy pojawiające się wokół nas, oraz nasze osobiste przewinienia i niegodziwości, które drążą serca deprawując i zatruwając życie. 

Jezus – Baranek Boży jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata (1 J 2,2).

Chrystus jest najdoskonalszym i jedynym Barankiem, danym przez Boga, aby uwolnić świat od zła.

Jezus, Baranek Boży, wziął na siebie grzechy wszystkich i przez swoją mękę i śmierć na krzyżu pojednał ludzi z Bogiem. Chrystus jest jedynym Barankiem, danym przez Boga, nie tylko dla Izraela, ale również dla całego świata. On jest jedynym Zbawicielem wszystkich ludzi.

W Księdze Wyjścia jest mowa o baranku paschalnym składanym w ofierze gdy Izrael wychodził z niewoli egipskiej (Wj 12). Prorok Izajasz, w Pieśni o Cierpiącym Słudze, ukazuje Baranka, który oddał swoje życie za ludzkie grzechy (Iz 53). Baranek ofiarowany przez Abrahama (Rdz 22, 7-13), to obraz Jezusa – Baranka Bożego, ofiarowanego dla naszego zbawienia. 

Po zmartwychwstaniu widzimy Chrystusa - Zwycięskiego Baranka w chwale Ojca, (Ap 5-7 ) czekającego na nas w nowym niebie, gdzie nie będzie cierpień, ani łez, ani śmierci (por Ap 19; 21, 4nn).

Jezus Zmartwychwstały jest obecny w swoim Kościele pod postacią chleba i wina. Jest Barankiem Bożym, który przebacza grzechy, okazuje miłosierdzie i darzy pokojem.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Jezus jest Barankiem, który wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej. Jest Barankiem zapowiedzianym przez proroka Izajasza. Jest Barankiem - Synem Bożym ukazanym przez Jana Chrzciciela. Jest Barankiem, który umarł za nas na krzyżu.

Jezus jest Barankiem w CHWALE OJCA i jest z nami przez wszystkie dni aż do końca świata (Mt 28,20).

                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia