logo

2022-11-27 I Niedziela Adwentu

I NIEDZIELA ADWENTU Mt 24, 37-44

Bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie,
Syn Człowieczy przyjdzie.
Mt 24,44

Pierwsza Niedziela przypomina nam o Paruzji, o powtórnym przyjściu Chrystusa 

Jezus przyjdzie nagle, nie wiemy kiedy, w sposób nieoczekiwany i w miejscu nieznanym. Dlatego trzeba czuwać, aby zauważyć Jego powrót.

Być gotowym na przyjście Jezusa znaczy czuwać jak wierny sługa spełniający odpowiedzialnie swoje obowiązki (por. Mt 24,45-48).

Jezus przyjdzie w sposób nieprzewidziany tam, gdzie uważa się Go za nieobecnego. Chrystus jest obecny wszędzie poprzez różne znaki i wydarzenia. Dlatego trzeba być gotowym, mieć otwarte oczy i wypatrywać nadchodzącego i już obecnego Pana. Chrystus jest z nami, w naszej codzienności: gdy jemy, pijemy, pracujemy czy odpoczywamy (por 1Kor 10,31). Nasze zwyczajne życie decyduje o zbawieniu lub zatraceniu, o przebywaniu z Bogiem lub oddaleniu od Niego, o błogosławieństwie lub pozbawieniu go (por. Silvano Fausti).

Krótki fragment z dzisiejszej Ewangelii (Mt 24, 40-41 oraz w. 46) wyraźnie wskazuje na nieoczekiwane przybycie Chrystusa podczas codziennych zajęć ludzi, lecz z różnym rezultatem dla każdego z nich , może w zależności od tego, jak żyli i pracowali.

Roztropność, czuwanie i gotowość w każdym dniu życia, decydują o naszej wiecznej przyszłości.

Ewangelia nawiązuje też do czasów Noego, kiedy ziemia była skażona złem a ludzie postępowali niegodziwie. Wtedy Bóg zasmucił się i żałował, że stworzył człowieka. I nie spostrzegli się jak przyszedł potop i pochłonął wszystkich, oprócz sprawiedliwego Noego i tych, którzy z nim byli w arce (por. Rdz 6).

Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Dlatego trzeba umiejętnie, mądrze, roztropnie i odpowiedzialnie żyć teraźniejszością, oraz z wiarą, ufnością i miłością podejmować obowiązki i trudy zwykłego, szarego dnia.

Święty Paweł pragnie rozpalić nasze serca i umysły do wysiłku. Dlatego przypomina, że ludzkie życie na ziemi powinno być nieustannym czuwaniem oczekiwaniem i przygotowaniem do przyszłego życia z Bogiem w niebie (por Rz 13,11-14).

Adwent jest szczególnym czasem łaski Bożej, dlatego trzeba czuwać i starać się o najlepszą jakość każdego dnia, aby z radością i ufnością przyjąć przychodzącego Chrystusa.

s. Boguchwała Kuras OSU

Noc się przesunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła.
Rz 13,12

 

                   

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici