logo

2022-09-04 XXIII Niedziela Zwykła

23 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 14,25-33

Obowiązki uczniów Jezusa

Trudne wymagania Jezusa dotyczą przede wszystkim całkowitego, bezwarunkowego oddania się Bogu. Występujący w tekście zwrot o nienawiści względem rodziny oraz bliskich osób i własnego życia (14,26) bywa niekiedy błędnie interpretowany. Fragmentu tego nie należy tłumaczyć dosłownie.

W języku hebrajskim słowa: kochać i nienawidzić, maja zupełnie inne znaczenie niż w naszym zrozumieniu. Dla nas nienawiść jest przeciwieństwem miłości i słowa te wiążemy z uczuciami względem różnych osób. Natomiast w Biblii te terminy nie łączą się ze sferą uczuciową człowieka, lecz dotyczą preferencji - pierwszeństwa.

W aramejskim języku Jezusa, kochać znaczy wiernie wykonywać swoje obowiązki względem kogoś, niezależnie od uczucia. Natomiast nienawidzić - znaczy nie spełniać tych obowiązków w stosunku do kogoś innego.

Dla lepszego zrozumienia, warto zacytować pewne fragmenty z Biblii, na przykład:

W Księdze Rodzaju czytamy, że Jakub kochał Rachelę, a nienawidził Leę (29,30n); to znaczy, że udzielił Racheli pierwszeństwo i wyróżniał ją a Leę mniej kochał.

W innym miejscu Pisma św. Bóg mówi: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści (Rz 9,13; por. Ml 1,2-3). Chodzi tu o to, że Bóg wolał Jakuba niż jego brata, Ezawa.

W omawianym fragmencie Ewangelii, główne przesłanie Jezusa jest następujące: Najpierw trzeba szukać Boga, umieścić Go w swoim życiu na pierwszym miejscu i spełniać jego wolę oraz zachowywać przykazania. Inne, mniej ważne sprawy należy umieścić niżej w hierarchii wartości i podejmować je wówczas , jeśli nie sprzeciwiają się zamiarom Boga.

Jest to radykalny wybór i styl życia podejmowany dla Chrystusa. Naśladowanie Jezusa wyklucza wszelkie półśrodki, kompromisy i ustępstwa na rzecz wygodnego życia. Jednakże chrześcijańskie wyrzeczenie nie wyklucza zaangażowania się w sprawy życia z oddaniem i miłością, lecz domaga się wewnętrznej wolności względem spraw przemijających. Pójście za Jezusem wymaga wytrwałości, odwagi i roztropności, co ukazują dwie przypowieści: o budowniczym oraz o królu przygotowującym się do wojny (14, 28-32).

Wymagania Jezusa można streścić słowami Pisma świętego:

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem;
a swego bliźniego jak siebie samego
(Łk 10,27; por. Pwt 6,5).

     .

       

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici