logo

2022-07-24 XVII Niedziela Zwykła

17 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 11,1-13


 

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie,
pukajcie, a otworzą wam (Łk 11,9)

W hebrajskich Pismach nie znajdujemy tekstów, w których do Boga zwracano się słowem ABBA, chociaż, w Księdze Jeremiasza Bóg przemawia jak czuły ojciec: Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem?(…) Nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności, muszę mu okazać miłosierdzie (Jr 31,20).

Do Boga możemy przychodzić zawsze, w każdym czasie, o każdej porze dnia i nocy. Możemy rozmawiać z Nim jak z miłującym Ojcem. Chrystus uczy nas jak trzeba się modlić wytrwale i prosić o to, czego potrzebujemy dla duszy i ciała (dwie przypowieści: Łk 11,5-13).

Doskonałym wzorem jest Modlitwa Pańska rozpoczynająca się wezwaniem OJCZE NASZ, który jesteś w niebie. Podobny serdeczne zwrot spotykamy również w Listach Św. Pawła: Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (por. Ga 4,6; Rz 8,14-16).

Ojcze nasz jest nie tylko modlitwą do codziennego odmawiania. Zawiera także najkrótszy program życia chrześcijańskiego podanym w formie modlitwy. Stanowi regułę postępowania na co dzień dla zjednoczenia i spotkania wszystkich ludzi. Modlitwa Pańska posiada ogromną moc przemiany ludzkiego serca.

Słowo Abba – ojcze, jest ciepłym, serdecznym zwrotem, który mówi o głębokiej więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wyraża także nasze pełne otwartości i zaufania oddanie się Ojcu Niebieskiemu.

Słowo Ojciec - kształtuje naszą właściwą relację względem Boga, wobec ludzi, którzy są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie oraz wobec siebie i całego stworzenia. Ojciec Niebieski stwarza ciepły klimat naszych kontaktów z Nim - z Kimś najbliższym, a zarazem wielkim i potężnym.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi (Ga 3,14n).

Gdy odmawiamy Ojcze nasz, modlimy się nie tylko za siebie, ale również za innych, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i obejmuje swoją miłością i troską każdego.

Ojcze nasz jest wspaniałym wzorem chrześcijańskiej modlitwy, która obejmuje całą ludzką egzystencję oraz ukazuje najważniejsze priorytety, uczy jak modlić się  codzienne o potrzeby chleb, przebaczenie i wierność Bogu.

W przypowieściach (Łk 11,5-13) Jezus zachęca do wytrwałej modlitwy.. Wytrwałość pomaga do właściwej oceny oraz głębszego  zrozumienia sensu naszych próśb.

A. Pronzato, włoski egzegeta, sugeruje, że w przypowieści (Łk 11, 5-8) Bóg jest tym, który puka, woła i budzi nas. My śpimy, albo udajemy, że śpimy, nie słyszymy Jego głosu wołającego o pomoc i miłosierdzie względem potrzebującego człowieka. Bóg czeka cierpliwie i wytrwale na naszą odpowiedź.

Niech nasze oczy, umysły i serca będą otwarte,
aby zobaczy i usłyszeć przychodzącego Jezusa.

         

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici