logo

2019-05-12 - IV Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna C J 10,27-30

Dobry Pasterz

Dzisiejsza krótka Ewangelia jest jednak bogata w treść. Jezus – Mistrz słowa, dla  lepszego i właściwego zrozumienia Jego nauczania, stosuje obrazy z życia codziennego, dobrze znane słuchaczom. Dzisiaj Chrystus przedstawia siebie jako Dobry Pasterz, który oddaje życia za swoje owce.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je – mówi Jezus.

Słowo z n a ć, w języku biblijnym odnosi się nie tylko do pewnej intelektualnej wiedzy np. o człowieku czy świecie. Termin ten stosowany jest również na określenie głębokiej, serdecznej więzi między osobami.


W dzisiejszej Ewangelii, Jezus nie mówi o poznawaniu intelektualnym, lecz o głębokiej osobowe relacji, opartej na miłości i zaufaniu, na dobroci i bliskości, które są odblaskiem tej samej  bliskiej relacji między Nim a Ojcem.

Między Chrystusem a tymi, którzy Mu uwierzyli nawiązuje się podobna, serdeczna, głęboka więź. Dla Jezusa – Dobrego Pasterza, nikt nie jest częścią tłumu, nikt nie jest jednym z wielu. Każda osoba jest Mu bardzo bliska, szczególna, wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Jezus – Dobry Pasterz, zna  nas - swoje owce, kocha nas, strzeże nas i chroni, akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy nawet z naszymi grzechami i brakami. On zna nasze mocne strony i nasze  słabości, nasze pragnienia i plany. Jezus wchodzi w naszą ludzką egzystencję, w nasze  radości, w nasze codzienne problemy i zmagania; wchodzi w nasze życie, aby  nam pomagać , przebaczać i leczyć rany. Wchodzi w nasze życie, po prostu, aby zawsze być z nami.

Głos Jezusa jest łagodny a Jego słowa ciepłe , rozgrzewające serca. Dobry Pasterz prowadzi nas z miłością i troską, abyśmy nie zboczyli z właściwej drogi i nie zginęli na wieki. Jego słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (por. Ps 119,105).

  Gdy słuchamy głosu Dobrego Pasterz i idziemy za Nim, 
nic nie może nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

                                                                                 (por Rz 8,39; Is 43,13)

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici