logo

2022-02-19 VII Niedziela Zwykła

7 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 6,27-38

 


Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Chrystusowa etyka miłości obejmuje również  nieprzyjaciół.

Miłość nieprzyjaciół – to miłość do ludzi, którzy są naszymi wrogami, którzy nam szkodzą, krzywdzą, prześladują i niszczą nas w różny sposób.

Realizacja przykazania miłości nieprzyjaciół nie jest łatwa. Wymaga, przede wszystkim, szczególnej pomocy miłosiernego Boga, nieustannego wsparcia Jego łaską oraz osobistego ogromnego wysiłku duchowego.

Miłość nieprzyjaciół jest darem Chrystusa, jest udziałem w Jego sposobie miłowania i działania. Umocniony Bożą mocą, słaby człowiek potrafi kochać tych, którzy go nienawidzą czy  prześladują.

Przykładem swojego ziemskiego życia, Jezus uczy jak wytrwać w miłości nawet wtedy, gdy doświadczamy różnego rodzaju  przykrości złego traktowania  czy krzywdy.

Z Chrystusem, żyjącym wśród nas, potrafimy budować pozytywne, życzliwe, autentyczne relacje międzyosobowe, w duchu chrześcijańskiej miłości także w trudnych, niesprzyjających warunkach czy okolicznościach  zwykłego codziennego życia.    

Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tych, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają  (Łk 6,27n). Módlcie się za tych, którzy was prześladują ( Mt 5,44). 

Modlitwa jest najszlachetniejszą formą miłości, ponieważ chroni nasze serca przed niechęcią, awersją, nienawiścią czy pragnieniem zemsty.  Modlitwa budzi i rozwija w nas pozytywne postawy względem naszych wrogów i sprawia, że siła dobra zwycięża zło tkwiące w ludzkich sercach. 

Miłość do nieprzyjaciół nie wymaga  jakiejś  szczególnej serdeczności ani więzi uczuciowej jak z bliskimi czy przyjaciółmi. Chodzi tu raczej o determinację umysłu i woli, aby na doznane zło reagować dobrem. Jest to miłość aktywna; to jest życzliwość, zgoda, akceptacja, pomoc dobroć i gotowość służenia. Jezus nigdy nie mówił, że trzeba wszystkich kochać jednakowo. W Ewangelia wymienia trzy kategorie miłości : miłość bliźniego, miłość wzajemną  oraz miłość nieprzyjaciół.

Miłość, jakiej Chrystus oczekuje od swoich uczniów ma być wielkoduszna i bezinteresowna, ma obejmować nie tylko przyjaciół i naszych bliskich, lecz także niesprawiedliwych i wrogów.

Najlepszym przykładem miłości nieprzyjaciół jest sam Jezus. 

Spełniając wymagania Chrystusa, jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego, który sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi (Mt 6,45).

-----------------------------------------------------

- Kogo uważam za wroga lub przeciwnika ? Jaki jest mój stosunek do niego ?

- Jak reaguję na doznane zło ?

                                                

                                                                                                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici