logo

2023-02-19 VII Niedziela Zwykła

VII NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 5,38-48

Bezinteresowna i bezwarunkowa miłość

Jezus zniósł, praktykowane w czasach Starego Testamentu, prawo odwetu (por. Wj 21,23n; Kpł 24,1) zastępując je nowym przykazaniem - przykazaniem miłości bezinteresownej i bezwarunkowej.

Fragment dzisiejszej Ewangelii nie poleca biernej postawy wobec zła, lecz proponuje rezygnację z zemsty i nienawiści. Reakcją wyznawcy Chrystusa, na doznane krzywdy ,ma być życzliwość i miłość względem tego, który popełnił zło. Jednakże rezygnacja z zemsty i nienawiści, nie pozbawia prawa do obrony ludzkiej godności oraz obowiązku walki ze złem w świecie.

Św. Paweł, w krótkim zdaniu, streszcza Jezusowe nowe przykazanie miłości: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21).

Trzy ilustracje rezygnacji z odwetu podane przez Jezusa, trzeba traktować metaforycznie a nie stosować ich w sensie dosłownym. Chodzi tu bowiem o postawę cierpliwości i spokój względem tych, którzy nas atakują. Chodzi też o dostrzeganie głębokiego sensu zawartego w tych metaforach.

Uderzenie w policzek można rozumieć jako atak na chrześcijański styl życia, na godność człowieka oraz na inne wartości ludzkie.

Najlepszym sposobem reakcji na doznaną zniewagę, jest przebaczenie. Tak trzeba rozumieć sens zwrotu: nadstaw drugi policzek.

Temu, kto chce zabrać twoja szatę, odstąp i płaszcz. W przeciwieństwie do takiej sytuacji, Jezus proponuje hojność i wielkoduszność, rezygnację z rzeczy, które do nas należą.

Zmusza cię kto, żeby z iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. To znaczy czynić więcej, niż się od nas wymaga.

Sytuacje ukazane przez Jezusa są protestem na przemoc i nienawiść. Są także nadzieją na inne traktowanie ludzi, na przebaczenie i życzliwość.

W miejsce przemocy, zemsty i nienawiści, Chrystus proponuje pokój, pojednanie, cierpliwość, przebaczenie i miłość. Miłość powinna obejmować wszystkich ludzi nawet naszych osobistych i narodowych wrogów. Nie chodzi o to, aby ich miłować tak samo, jak naszych najbliższych i przyjaciół. Chodzi o miłość wyrażoną w życzliwości i trosce oraz w udzielaniu pomocy potrzebującym, chodzi o miłość, jaką okazuje przez nas Bóg.

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Chrystus również za was cierpiał i zostawił wam przykład, abyście szli Jego śladami.
On nie popełnił grzechu, ani na Jego ustach nie było fałszu. Gdy Go znieważano, nie odpłacał zniewagami.
Gdy cierpiał, nie odgrażał się, ale oddał sprawę w ręce Sprawiedliwego
(1P 2,21-23).


                 

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia