logo

2022-11-13 XXXIII Niedziela Zwykła

33. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 21 5-19

Nie lękajcie się i nie traćcie nadziei

Jezus zapowiedział zburzenie Jerozolimy i świątyni, co nastąpiło w 70 r. po Chr. Mówił również o sądzie ostatecznym oraz o znakach jakie się wówczas pojawią. Chrystus nie podaje żadnej konkretnej daty ani bezpośrednich sygnałów zbliżającego się końca.

Wojny i kataklizmy, głód, trzęsienie ziemi oraz prześladowania pojawiają się w każdym czasie. 

Ewangeliczny opis nawiązuje do obrazów starotestamentalnych (por. Iz 13,6-10.13), których nie należy rozumieć w sensie dosłownym. Ukażą się jednak różne wielkie, przerażające znaki na niebie i na ziemi.

Nie znamy dnia ani godziny końca świata i życia na ziemi. Dlatego trzeba być gotowym, czuwać z wiarą i ufnością i nie ulegać przepowiedniom fałszywych proroków.

Wyznawcy Chrystusa będą prześladowani. Będzie to też czas do składania świadectwa wierności Bogu oraz osobistym zobowiązaniom. Najlepszym czuwaniem i przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa jest życie zgodne z Ewangelią na każdy dzień -zwłaszcza przez praktykowanie miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości, przebaczenia, wytrwałości oraz innych przejawów ludzkiej solidarności i życzliwości.

Chrystus obiecał, że w trudnych doświadczeniach i prześladowaniach  będzie ze swoimi wyznawcami szczególnie poprzez dar odwagi, wymowy, mądrości i wytrwałości (por. Łk 21,15; Mt 24,13).

Może Jezus odsłania przed nami przyszłość również po to, aby bardziej skupić naszą uwagę na dniu dzisiejszym. Tym, co się liczy, nie jest wiedza o dacie końca świata, lecz wybór takiego sposobu życia, który jest przygotowaniem na powtórne przyjście Chrystusa. Życie w perspektywie końca czasów jest nie tylko oczekiwaniem i świadczeniem o Chrystusie, lecz jest również zaangażowaniem w obecne dzieje (por. A. Pronzato).

Niech Bóg oświeci nasze oczy, byśmy umieli rozpoznawać znaki Boże w naszym życiu.

s. Boguchwała Kuras OSU

Któż może odłączyć nas od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz…
Ani śmierć, ani życie, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,
ani jakiekolwiek inne stworzenia nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

por. Rz 8 35.37n

 

                   

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia