logo

2023-11-26 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA


 

Chrystus jest Królem, ponieważ Bóg wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, i Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem  (Ef 1, 20-22).

Jezus jest doskonałym, sprawiedliwym, kochającym Królem, suwerennym władcą, którego panowanie trwa wiecznie.

Królestwo Chrystusa nie jest na wzór tego świata, lecz jest królestwem prawdy i życia, świętości, łaski, sprawiedliwości i pokoju.

Władza Jezusa nie jest rozkazywaniem, lecz jest posłuszeństwem Ojcu, oraz  wypełnianiem Jego  zbawczego planu.

Chrystus realizuje swoje królewskie panowanie przez miłość i bliskość względem każdego człowieka, przez zatroskanie Dobrego Pasterza, który karmi swoje owce, wzmacnia słabe, leczy zranione, szuka zaginione i sprowadza je do  swojej owczarni (por. Ez 34).

Chrystus Król przebywa wśród bezdomnych, opuszczonych, biednych, skrzywdzonych, głodnych, zagubionych, upadłych. On nigdy nie korzysta ze swojej władzy dla osobistego interesu, lecz tylko dla dobra każdego człowieka.  Jego królowanie jest  służbą, miłością i prawdą.

Królestwo Chrystusa rozpoczyna się w ludzkich sercach dzięki przebaczeniu i miłosierdziu Boga. 

Aby przyjąć Chrystusa jako Króla i Pana, trzeba  otworzyć drzwi swojego serca, drzwi naszych domów, świątyń, miejsc pracy i zaprosić Go, aby panował we wszystkich dziedzinach życia osobistego, rodzinnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego (por. Bp Andrzej Czaja).

      

s. Boguchwała Kuras OSU

  -------------------------------------------------

Święto Chrystusa Króla Wszechświata ustanowił Pius XI Encykliką Quas Primas w 1925r, dla powstrzymania silnych tendencji ateistycznych i laickich, które w owym czasie stawały się bardzo popularne. Encyklika ukazuje Chrystusa jako Króla mającego władzę nad każdym człowiekiem i wszechświatem.więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia