logo

2021-01-30 IV Niedziela Zwykła

4 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 1, 21-28

   

Jezus zwycięża zło        

Jezus wybrał Kafarnaum jako bazę swojej działalności w Galilei. Było to miasteczko rybackie na głównej trasie z Egiptu do Damaszku.

W szabat wszedł do synagogi i nauczał. Ludzie zdumiewali się, nauczał bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Tam wyzwolił opętanego człowieka od demona, co doprowadziło do konfrontacji ze złym duchem. Walka ze złem i demonem była i zawsze pozostaje najważniejszą sprawą w działalności Chrystusa.

Opętany był człowiekiem słabym, bezbronnym, rozbitym zniewolonym przez zło. W nim mieszkał demon – wróg, który chciał uczynić z niego swojego niewolnika. Jednakże Boża moc Jezusa okazała się silniejszą od potężnego zło.

Moc Boża, którą Jezus wyrzucał demony, jest obecna także w Jego nauczaniu. Gdziekolwiek Chrystus głosi Słowo Boże, tam obecna jest również Jego siła, aby leczyć i wyzwolić człowieka od złego ducha niszczącego jego życie i więź z Ojcem w niebie. 

Niektórzy egzegeci sugerują, że we fragmencie ewangelicznym Mk 1,21-28 nie chodzi o fizyczne schorzenie, lecz o zło natury duchowej, które stanowi barierę dla przyjęcia Dobrej Nowiny. W takiej sytuacji egzorcyzmy uwalniają od złego ducha, który rzucając się, z wielkim krzykiem opuszcza zniewolonego człowieka.

Wszystko, co zostało spowodowane grzechem, trzeba zniszczyć wraz z korzeniami, aby nastąpiło całkowite oczyszczenie ( Michael Fallon).

Wypędzenie złego ducha jest usunięciem zła, oczyszczeniem zatrutego organizmu czy terenu. Tam, gdzie przechodzi Jezus, ziemia zostaje uwolniona od mocy zła i na nowo staje się mieszkaniem człowieka, przestrzenią wolności i miejscem wspólnoty.

W dzisiejszym świecie, demony zniewalają swoje ofiary nie tylko zewnętrznie, lecz w subtelny, wyrafinowany sposób, niszczą je przede wszystkim w sferze duchowej. Zewnętrznym przejawem ich działań są współczesne bożki takie, jak: egoistyczna walka o korzystną pozycję społeczną, sukcesy i zyski, oparte na krzywdzie ludzkiej, pieniądz, układy, zmysłowość, przesadny materializm, pseudo kultura itp. (por. St. Biel SJ).

Cudowne uzdrowienie w synagodze, ukazuje potęgę Bożego słowa, które pokonuje wszystko, co niszczy prawdziwą wolność, a zniewala człowieka.

 

Tam, gdzie Jezus działa, człowiek zostaje uwolniony od zła
i na nowo staje się mieszkaniem Boga.

   

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia