logo

V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA C J 13,31-35


 

Nowe przykazanie

W Starym Testamencie istniały pewne normy prawne dotyczące miłości bliźniego. Jednakże praktyka tej cnoty ujawniała się głównie w zewnętrznych formach pozbawionych serca i ducha.

Nowe przykazanie Jezusa przewyższa wszystkie nakazy Starego Prawa. Istotą Nowego Prawa Jezusowego jest miłość wzajemna wypływająca z serca i duch – miłość, jaką Zbawiciel nas umiłował.

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem (J 13,34; 1J 4,20n).

Jezus kocha bożą miłością nadprzyrodzoną oraz najdoskonalszą miłością ludzką.

Jest to miłość przebaczająca, nieograniczona, bezwarunkowa, miłość, która oddaje za nas życie. 

Chrystus daje nam miłość, którą czerpie z kochającego serca Ojca (por. J 15,9) i pragnie, abyśmy wzajemnie nią się dzielili. Miłość Jezusa uzdalnia nas do szczerego i odważnego praktykowania tej szczególnej cnoty, która staje się czytelnym znakiem dla wszystkich oraz świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

Jezus pozostawił nam przykład jak służyć ludziom bezinteresownie z dobrocią, życzliwością i troską.

Św. Jan podaje swoim czytelnikom pewne praktyczne zasady dotyczące autentycznej miłości bliźniego: Nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą (1J 3,18). Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (…) Ten, kto miłuje Boga, miłuje też brata swego (1J 4,20n).

Z pomocą Ducha Świętego potrafimy praktykować Jezusowe nowe przykazanie.

Warto w tym miejscu zacytować fragment z Księgi proroka Ezechiela: Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mego chce tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali (36,26n).

Chrześcijańska miłość wzajemna, stanowiąca nowe przykazanie, łączy ludzi więzami prawdziwej przyjaźni. Jest to miłość autentyczna, szczera, życzliwa, wielkoduszna, bezinteresowna, miłość która wszędzie wnosi i rozdaje dobro. Autentyczną, szczerą, życzliwą, bezinteresowna miłość można praktykować tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, ponieważ On wspiera naszą ludzką słabość, dodaje siły i ukazuje właściwą drogę.

Praktyczne, szczegółowe wskazania dotyczące miłości wzajemnej podaje również św. Paweł w Liście do Koryntian (zob. 1 Kor 13). 

                                                                                                                                                          

s. Boguchwała Kuras OSU 

więcej rozważań »

V Niedziela Wielkanocna

Chrystus daje nam miłość, którą czerpie z kochającego serca Ojca (por. J 15,9) i pragnie, abyśmy wzajemnie nią się dzielili. Miłość Jezusa uzdalnia nas do szczerego i odważnego praktykowania tej szczególnej cnoty, która staje się czytelnym znakiem dla wszystkich oraz świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici