ul. Racławicka 101
02-634 Warszawa
tel. (0-22) 844-68-69

''Opoka'' - Laboratorium Wiary i Kultury

© Urszulanki U.R.

Formacja

Oto Siewca
          wyszedł siać...

Kto może pojąć, niech pojmuje!... Mt 19, 12

Czego szukacie?
...Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
   J 1, 38

Postulat

Trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatkę wprowadzają w ten okres formacji trzydniowe rekolekcje.

Jest to czas zastanawiania się nad tym, czy życie urszulańskie odpowiada pragnieniom i osobistemu powołaniu postulantki. Uczestniczy ona w modlitwie i pracy sióstr. Poznaje zasady życia duchowego i przygotowuje się stopniowo do podjęcia praktyki rad ewangelicznych. Uczy się życia w siostrzanej wspólnocie.Adres:  ul. Pokrzywno 1, 61-315 Poznań
tel. (061) 879-82-25, e-mail: osu-now@osu.plJeśli chcesz...
         chodź za Mną...
   Mt 19, 21

Nowicjat

Trwa dwa lata. Jest czasem zasadniczej formacji zakonnej. Rozpoczyna ją uroczystość obłóczyn, czyli przyjęcia habitu i białego welonu. Celem nowicjatu jest przygotowanie do złożenia ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tym okresie wiele czasu poświęca się na modlitwę, która pomaga zaprzyjaźnić się z Chrystusem i poznać wielkość powołania do służby Bogu i ludziom poprzez konsekrację zakonną.

Oprócz codziennej Eucharystii, Liturgii Godzin i medytacji, nowicjuszki studiują Pismo Święte, Konstytucje i historię zakonu oraz pisma Założycielki - św. Anieli Merici. Biorą udział w pracach zgromadzenia, mają także czas, by rozwijać własne zainteresowania i zdolności, np. artystyczne.

W drugim roku nowicjatu odbywają miesięczny staż apostolski w jednym z klasztorów polskiej prowincji oraz uczestniczą w pracy apostolskiej.

Nowicjat kończy się złożeniem ślubów czasowych.

więcej >>

Adres:  ul. Pokrzywno 1, 61-315 Poznań
tel. (061) 879-82-25,e-mail: osu-now@osu.pl


Nie wyście Mnie wybrali,
           ale Ja was wybrałem...
J 15, 16

Pierwsze Śluby

„Nasza konsekracja zakonna, zakorzeniona w konsekracji chrzcielnej, jest przymierzem, które wyraża poprzez wiarę naszą wolną odpowiedź na niczym niezasłużone wezwanie Boga.
Przez profesję publiczną trzech ślubów, przyjętą przez Kościół, oddajemy się całkowicie Bogu dla Jego chwały i na Jego służbę.”.

Konstytucje Urszulanek Unii Rzymskiej (9)

Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów. Siostra otrzymuje wtedy krzyż - znak śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, któremu przyrzeka wiernie służyć i z miłością Go naśladować.

Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie...
   Mt 16, 24

Juniorat

Okres junioratu trwa zwykle pięć lat. Kończąc nowicjat siostry składają śluby na trzy lata, a po ich upływie na następne dwa. Część tego czasu spędzają w Domu Studiów w Krakowie, uczęszczając na wykłady z filozofii i teologii w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym (przy Papieskiej Akademii Teologicznej). W pozostałe lata włączają się praktycznie w pracę apostolską Instytutu.

Biorąc udział w życiu wspólnoty juniorystki uczą się praktycznie łączyć kontemplację z działaniem, zdobywają głębsze doświadczenie urszulańskiego życia zakonnego i mają okazję, by lepiej poznać międzynarodowy charakter Zakonu. Juniorat kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

więcej >>

Adres Domu Studiów:   ul. Starowiślna 9, 31-038 Kraków
tel. (012) 429-41-20, osu-dst@osu.pl

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo,
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.    J 12, 24

Śluby Wieczyste

„Profesja rad ewangelicznych zobowiązuje nas, byśmy szły za Chrystusem, oddając Mu się bez reszty poprzez konsekrację w czystości ze względu na Królestwo Boże, w ubóstwie i posłuszeństwie, które Pan wybrał dla Siebie”.

Konstytucje Urszulanek Unii Rzymskiej (3)

Po okresie junioratu siostra składa śluby zakonne na zawsze.

Podczas uroczystości profesji wie­czystej siostra otrzymuje obrączkę - symbol wierności i zaślubin z Chrystusem.

Czy miłujesz mnie więcej...?
   J 21, 15
 

Probacja

Probacja jest czasem intensywnej odnowy, który zakon zapewnia każdej siostrze po kilkunastu latach życia ślubami. Daje on możliwość dojrzałego przemyślenia zdobytej wiedzy, doświadczenia życiowego i dokonania osobistej syntezy.

Siostry spędzają pewien czas we wspólnocie probacyjnej, odchodzą od życia bardziej czynnego, aby przeznaczyć czas na spotkanie z Chrystusem w samotności i na dłuższej modlitwie. Rekolekcje pomagają siostrom ukierunkować swoje życie zdecydowanie ku Bogu.

Zazwyczaj podczas probacji siostry pielgrzymują do Rzymu - aby utwierdzić się w miłości do Kościoła oraz odwiedzają miejsca związane ze św. Anielą Merici - naszą Założycielką.

Probacja 2008 >>

Wytrwajcie w miłości mojej!
   J 15, 9
 

Formacja Ciągła

„Formacja polega na podjęciu właściwych środków, by odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i rozwijać w służbie Królestwa dary, które otrzymaliśmy od Boga. Polega ona przede wszystkim na działniu Ducha Świętego”.

Konstytucje Urszulanek Unii Rzymskiej (106)

Formacja ścisła obejmuje w szczególny sposób okres od wstąpienia do klasztoru do złożenia ślubów wieczystych. Jednak całe życie urszulanki powinno być formacją do tego, aby upodabniać się do Chrystusa i być świadkiem Jego miłości - wobec własnej wspólnoty oraz każdego człowieka.

Wszystkie razem i każda z osobna jesteśmy odpowiedzialne, aby czynić wysiłki, które pozwolą nam wytrwać w powołaniu, do którego zostałyśmy wezwane i postępować w nim, tak aby wypełnić życzenie św. Anieli: „Żyjcie życiem nowym”.rysunki - s. Jana OSU